Mỹ Hòa là một phường thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.